In geval van opsluiting in gesloten centrum. Update 07 maart 2020

 
Wanneer men in een gesloten centrum wordt vastgehouden, is het belangrijk dat men zich zeer snel tot een advocaat wendt (zonder dat men blindelings een door het centrum gesuggereerde advocaat accepteert). 
 
Inderdaad, tijdens hun retentie krijgen sommigen een bevel om het grondgebied te verlaten waartegen advocaten in uiterste dringende nood een beroep kunnen instellen bij de RvV binnen de volgende 5 (indien niet de eerste BGV) of 10 dagen (indien eerste BGV). 
 
Anderen krijgen een “X1” (beslissing om de opsluiting te handhaven om te bepalen welke lidstaat bevoegd is). Deze “X1” wordt dan gevolgd door een “X2” (beslissing om de bewaring in het gesloten centrum te handhaven met het oog op de overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat) wanneer het Dublinland is vastgesteld. 
Voor verschillende Dublinlanden (Frankrijk, Duitsland, Scandinavische landen, enz.) stellen de advocaten een vrijwillige terugkeer voor, aangezien een beroep zinloos zou zijn (behalve in gevallen van grote fysieke of psychische kwetsbaarheid met een attest. Zie hieronder). 
Voor andere landen (Italië, Spanje, Griekenland, Oostelijke landen, enz.) is soms beroep mogelijk. 
 
 
 
Informatie die aan de advocaat moet worden voorgelegd, in volgorde van belangrijkheid: 
 
– Naam van de persoon zoals geregistreerd in het centrum (meestal is het de naam op het BGV, als de persoon er al een heeft). 
– 7-cijferig identificatienummer (Foreigners Office/IBZ/SP), vermeld op de badge die ze bij aankomst in het centrum hebben gekregen. 
– Centrum: 127bis, Caricole, Vottem, Brugge, Merksplas, Holsbeek
– Blok-/kamer-/bednummer 
– Nationaliteit zoals geregistreerd door Vreemdelingenzaken 
– Echte nationaliteit indien bekend 
– Geboortedatum en -plaats
– Datum van aanhouding
– Plaats van arrestatie (belangrijk)
– Aantal ontvangen orders om het grondgebied te verlaten (BGV) 
– In welk land zijn de vingerafdrukken genomen? (Dublin, mogelijk asielverzoek) 
– Kwetsbaarheid (ziekte, psychische problemen, zwangerschap, enz.) 
– Familie in Europa of in het Verenigd Koninkrijk, alleenstaand of getrouwd 
– Telefoonnummer of co-gedtenineerde telefoonnummer 
 
 
 
DUBLIN
 
Bijna alle migranten in transit in België zijn voor hun asielaanvraag afhankelijk van een ander Schengenland (hun ‘Dublin’-land). De Dienst Vreemdelingenzaken past deze Dublinterugkeer systematisch toe.  
 
Momenteel hebben de meesten van hen Duitsland als Dublin-land aangewezen. In dat geval wordt een aanvraag voor vrijwillige terugkeer ingediend. Zij worden in Duitsland vrijgelaten en kunnen van daaruit hun migratiereis hervatten. 
 
 
 
Enkele cijfers op basis van meldingen aan gettigthevoiceout
 
  •     Gemeld in december 2019 aangemelde retenties : 23

Voor allen Dublin terugkeer uitgevoerd (vrijwillige terugkeer of uitzetting) : Duitsland: 12, Italië 3, Frankrijk 2, Noorwegen 1, Zwitserland 3, Nederland 1

Een Italië Dublin werd vrijgelaten na een beroep.
 
  •     Aantal in januari aangemelde retenties: 50
Aantal Dublin: 39, anderen niet gecommuniceerd: 
Zwitserland 4, Zweden 2, Duitsland 15, Italië 7, Griekenland 4, Frankrijk 2, Noorwegen 1, Malta 2
Vrijlating na beroep: Frankrijk 1, Italië 1, Malta 1
 
 
 
Hardnekkigheid
 
Sommige worden soms langer dan 6 maanden vastgehouden. Vreemdelingendienst is meedogenloos en verlengt hun bewaring voor 2 maanden per 2 maanden, soms ondanks vrijlatingen van het hof van beroep waartegen Vreemdelingendienst een  beroep indient en wint voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling. 
 
Het gaat om personen die zich met juridische middelen en/of eigen acties in de centra en tijdens uitzettingspogingen krachtig verzetten tegen hun deprtatie. 
 
Onder hen ( niet-limitatieve lijst): 
  • – mensen die hun deportatie naar hun land van herkomst resoluut weigeren; 
  • -ongedocumenteerden die al enkele jaren in België wonen, verliefd zijn geworden en naar hun gemeente zijn gegaan voor een aanvraag tot huwelijk of samenwoning, door vreemdelingenzaken beschouwd als ‘blank huwelijk’, http://amoureuxvospapiers.be/
  • -ongedocumenteerden die hun kinderen in de gemeente willen laten inschrijven en die naar aanleiding van dat verzoek worden gearresteerd; 
  • -personen die een strafbaar feit hebben gepleegd waarvoor ze zijn veroordeeld en die zullen worden uitgezet, ook al hebben ze hier vrouwen en kinderen! Dubbele straf: https://www.revuenouvelle.be/Le-retour-de-la-double-peine
 
Preventie
 
Belangrijk voor de mensen die regelmatig in contact zijn : probeer  alle informatie (zie hierboven) te verzamelen die ons kan helpen om hen terug te vinden in geval van arrestaties en om snel te kunnen ingrijpen. 
 
Bericht van de advocaten : 
« In het kader van toekomstige arrestaties  moeten verschillende lessen worden getrokken:  
1) Als de persoon psychologische problemen heeft, is het essentieel dat ze dit vermelden terwijl ze worden ondervraagd door de politie of de Dienst Vreemdelingenzaken; 
2) Als de persoon een psychologisch of medisch attest heeft, is het essentieel dat ze een kopie ervan aan de politie of de FO geven (als ze het niet bij zich dragen, moeten ze het vermelden tijdens hun verhoor); 
3) Als de persoon tijdens het verhoor de taal niet vloeiend spreekt, moet hij/zij dit zeggen en weigeren te communiceren bij afwezigheid van een tolk (geldig voor alle dossiers!);
4) In de mate van het mogelijke moeten medische en psychologische verklaringen de mate van ernst van de medische problemen en de absolute noodzaak van een follow-up of medische behandeling op korte/middellange/lange termijn nauwkeurig omschrijven. 
 
Deze adviezen zijn van toepassing op alle personen met medische en/of psychologische problemen. 
Bij voorbaat dank om dit bericht door te sturen naar de personen die in contact staan met kwetsbare personen. Het zal hun kansen om te worden vrijgelaten in geval van retentie verhogen en hun uitzetting voorkomen.” 
Het zou goed zijn dat de mensen die reeds Médecins du Monde, Médecins sans Frontières of een andere beroepsbeoefenaar of deskundige heeft geraadpleegd, in de ernstigste gevallen over een certificaat of bewijs beschikt. Deze laatste zou de fysieke en psychische toestand van de persoon moeten beschrijven.  
 
Herinner de mensen eraan dat ze nooit een document moeten ondertekenen als ze het niet begrijpen. Als de druk  te groot is,  moeten ze boven  hun handtekening  schrijven  in hun moedertaal “Ik begrijp het niet”. 
 
 
We blijven aan de migranten en hun verwanten vragen om te getuigen over deze opsluitingen en deportaties. Stuur uw schriftelijke en/of orale getuigenissen naar gettingthevoiceout@riseup.net.
 
 
 
TEGEN GESLOTEN CENTRA
STOPDEPORTATION
 

.

Ce contenu a été publié dans Migranten in transit, Nieuws van de gesloten centra. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.