Wie bevindt er zich in de gesloten centra?

 •  In het totaal, schat men dat er 7000 personen/jaar gevangen zitten in de centra.

  Aangehouden aan de grens(havens of luchthavens):

De motieven waarom een buitenlander uitgewezen wordt zijn velerlei: geen drager zijn van de vereiste documenten, niet beschikken over voldoende bestaansmiddelen, geen documenten kunnen tonen die zijn doel en voorwaarden van zijn verblijf kunnen rechtvaardigen, het risico om de  internationale relaties van België in gevaar te brengen, de openbare rust , de openbare orde … Het is de federale politie die instaat voor de controle op immigratie die de bevoegdheid heeft  om de individuele situaties in te schatten en personen terug te drijven. Er bestaat in de praktijk geen enkel beroep om effectief de maatregel van verwijdering te betwisten .

 • De ” terug te drijven” personen die geen asielaanvraag indienden. (hen noemt men de “ontoelaatbaren- zij werden in het INAD centrum geplaatst en worden momenteel opgesloten in het nieuwe centrum Caricole). Deze personen hebben geen toegang tot het belgisch grondgebied en zij worden op het eerste vlucht met bestemming van het land van waaruit ze gekomen zijn teruggestuurd (hetgeen niet noodzakelijkheid hun land van oorsprong is).  
 • De buitenlanders die zich aan de grens bevinden zonder de vereiste documenten en die asiel aanvragen. Deze personen worden opgesloten gedurende de ganse periode van de procedure van onderzoek van asielaanvraag.
 • De personen waarvan de asielaanvraag werd geweigerd en die op hun uitzetting wachten.

Aangehouden in België :

 • Ten gevolge van de regularisatie van 2009, zijn veel mensen aangehouden bij hun thuis, aangezien zij hun adres hebben moeten opgeven voor de administratieve aanvraag, ondanks de afwezigheid van het antwoord op hun aanvraag. Zij zijn meteen meegenomen naar het gesloten centrum, en zij krijgen vaak een negatief antwoord op hun aanvraag eenmaal dat men opgesloten zit.
 • De asielaanvragers waarvan de aanvraag geweigerd werd ( ook de personen die beroep ingediend hebben voor de raad van state), zelfs indien men heel de periode van de asielprocedure in een open centrum doorbrachten.
 • De asielaanvragers waarvan dienst vreemdelingenzaken de vraag als “verdacht” heeft geoordeeld ( asielaanvragers op het grondgebied mogen gevangen genomen worden vanaf het begin van hun aanvraag. 15 tal criteria staan deze hechtenis toe  : de buitenlander heeft zijn asielaanvraag niet ingediend op het moment dat de autoriteiten die instaan voor de controle hem ondervraagd hebben, de buitenlander waarvan de reisdocumenten of identiteit foutief of  vervalst was, de buitenlander die zich ontdaan heeft van zijn reisdocumenten of identiteit enz.
 • De asielaanvragers waarvan de dienst vreemdelingenzaken inschat dat de aanvraag een verantwoordelijkheid is van een andere staat dan België ( gevallen van “”Dublin II” in referentie met de internationale conventie die de verantwoordelijkheid van de Staten organiseert betreffende de materie van verwijdering van buitenlanders gepasseerd via eerste land van de Unie).  Zij zitten gevangen gedurende de tijd noodzakelijk om de procedure van bestemming van de verantwoordelijke Staat te achterhalen evenals ook gedurende de  uitvoering van de verplaatsing.
 • De personen die een tweede aanvraag in België indienen.

Aangehouden in België en nooit iets aan iemand gevraagd: 

 • De personen die ongewettigd binnenkomen op belgisch grondgebied of waarvan het verblijf ongewettigd is geworden, wat ook de reden van hun komst is.   De personen die aangehouden zijn op het belgisch grondgebied terwijl ze niet in heb bezit zijn van de vereiste documenten,  de personen waarvan de duur van het legaal verblijf in het koninkrijk verlopen is, de personen die beschouwd worden als het in gevaar brengen van de openbare orde of van de staatsveiligheid of personen die een onafhankelijk beroep uitoefenen zonder in het bezit te zijn van de vereiste toestemming om deze uit te oefenen. Dit is voornamelijk het geval van de meeste regularisatieaanvragen 9 bis ( voor ” uitzonderlijke omstandigheden”)
 • De personen die een asielaanvraag hebben ingediend in een gesloten centrum: zij bevinden zich vaak in een situatie van ongewettigd verblijf, deze personen worden gevangen gehouden. Eén keer in het gesloten centrum, blijven ze voor de rest van de procedure.

Anderen :

 • De EU onderdanen – het blijkt uit jaarverslagen van deze centra dat EU- onderdanen gevangen zijn in de gesloten belgische centra voor hun uitzetting. Volgens de verklaringen van de verantwoordelijke van de dienst vreemdelingenzaken, deze onderdanen mogen gearresteerd worden door de politie want zij zijn beschuldigd van deelname aan “kleine criminaliteiten” of van in “het zwart” gewerkt te hebben, zijn worden vervolgens meegenomen naar de gesloten centra voor hun uitzetting.

De problematische nationaliteiten :

Verscheidene personen van oorsprong uit landen in oorlog, of diegenen die recht hebben op asiel, zijn regelmatig gevangen en uitgewezen in de gesloten belgische centra ( politieke tegenstanders uit congo, irak, palestina, Iran, …).

Getuigenis van een Afghaan

Getuigenissen van een Palestijn : Getuigenis 1 en 2

Getuigenissen van Iraniërs : 1 , 2 , 3

Getuigenis van een Somalier

De zwangere vrouwen :

Wij hebben ook regelmatig de aanwezigheid van zwangere vrouwen vastgesteld, met pogingen tot uitzetting vaak laattijdig, en de toestanden in hechtenis die totaal niet aangepast zijn aan hun situatie.

“Er zijn ook zwangere vrouwen zoals een meisje dat vandaag niet heeft gegeten. Er is een vrouw die 6 maanden zwanger is “. Getuigenis